emotionheader_4

Странски јазик во градинка

Часови по англиски и германски во градинки и основни училишта.

Испити за определување на нивото

Испити за определување на нивото на познавање на странски јазик според Заедничката европска рамка. Испитот се состои од четири дела: читање со разбирање, граматички дел, зборување и пишување.

Помош во редовната настава  

Помош во редовната настава по странски јазици како и по други предмети во основните училишта, подготовка за тестови и писмени работи.

Државна матура

Подготовка за полагање државна матура и уписи во средни училишта и на факултет.

Тестирање и потврди

Издавање на уверенија со тестирање и потврда за активно познавање на странскиот јазик. Истите може да послужат за вработување, заминување во странство, запишување на постдипломски студии, учества на семинари и друго.

Преводи

Преведување и лекторирање на англиски, германски, руски, француски, грчки и италијански јазик. Преведувачкото биро работи ефикасно на деловни, судски, стручни, симултани и консекутивни преводи.

Македонски за странци

Во центарот за странски јазици Ангел Вес постои и можност да се следат часови по Македонски јазик. Стапете во контакт со нас за повеќе информации.

Часови по сметководство

Почетни часови по сметководство.

Ангел Вес