Ангел Вес ги отелотворува традицијата и вредностите кои ги мотивирaa основачите на училиштето во 1996 година.

Kвалитет. Разновидност. Раст.

Основана на принципите на учење и развој Ангел Вес поттикнува и стимулира професионален и личен развој со помош на наставните јазици и сродни дисциплини.

Од самиот почеток на основање Ангел Вес функционира како центар за странски јазици кој континуирано изведува настава на странски јазици за сите возрасти.

 

Ангел Вес